LoGoNet: Towards Accurate 3D Object Detection with Local-to-Global Cross-Modal Fusion, CVPR2023

Project members: Xin Li, Tao Ma, Yuenan Hou, Botian Shi, Yuchen Yang, Youquan Liu, Xingjiao Wu, Qin Chen, Yikang Li, Yu Qiao, Liang He.