The following papers ware accepted by ICCV 2023. Congrats to all the authors!

ūüćĽūüćĽūüćĽ

 1. ICCV
  Robo3d: Towards robust and reliable 3d perception against corruptions
  Lingdong Kong, Youquan Liu, Xin Li, Runnan Chen, Wenwei Zhang, Jiawei Ren, Liang Pan, Kai Chen, and Ziwei Liu
  In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2023
 2. ICCV
  UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase
  Youquan Liu, Runnan Chen, Xin Li, Lingdong Kong, Yuchen Yang, Zhaoyang Xia, Yeqi Bai, Xinge Zhu, Yuexin Ma, Yikang Li, Yu Qiao, and Yuenan Hou
  In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2023
 3. ICCV
  DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds
  Tao Ma, Xuemeng Yang, Hongbin Zhou, Xin Li, Botian Shi, Junjie Liu, Yuchen Yang, Zhizheng Liu, Liang He, Yu Qiao, Yikang Li, and Hongsheng Li
  In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2023
 4. ICCV
  Optimizing the Placement of Roadside LiDARs for Autonomous Driving
  Wentao Jiang, Hao Xiang, Xinyu Cai, Runsheng Xu, Jiaqi Ma, Yikang Li, Gim Hee Lee, and Si Liu
  In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2023