The following papers were accepted by ICLR 2024. Congrats to all the authors! Let’s party in Vienna!

ūüćĽūüćĽūüćĽ

 1. ICLR
  DiLu: A Knowledge-Driven Approach to Autonomous Driving with Large Language Models
  Licheng Wen, Daocheng Fu, Xin Li, Xinyu Cai, MA Tao, Pinlong Cai, Min Dou, Botian Shi, Liang He, and Yu Qiao
  In The Twelfth International Conference on Learning Representations, 2024
 2. ICLR
  ReSimAD: Zero-Shot 3D Domain Transfer for Autonomous Driving with Source Reconstruction and Target Simulation
  Bo Zhang, Xinyu Cai, Jiakang Yuan, Donglin Yang, Jianfei Guo, Xiangchao Yan, Renqiu Xia, Botian Shi, Min Dou, Tao Chen, Si Liu, Junchi Yan, and Yu Qiao
  In The Twelfth International Conference on Learning Representations, 2024